بایگانی ها

مختصری توضیحات در مورد سفر به تایلند

  مختصری توضیحات در مورد تایلند :   قوانین : قوانین جدید اداره مهاجرت تایلند برای مبارزه با اقامت غیر مجاز خارجیان   بنابر قانون جدید اداره مهاجرت تایلند افرادی که بصورت غیرمجاز و بدون ویزا در تایلند به اقامت خودادامه بدهند با توجه به میزان اقامت غیر مجاز خود به شرج و میزان ذیل به…