واحد پول                                                         بات (Thai Baht)

نشانه نوشتاری                                                ฿
واحد کوچک پول                                              ستنگ (Satang)
کد اختصاری                                                     THB
اسکناس های رایج                                           ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
سایت بانک مرکزی                                           http://www.bot.or.th/english
آشنایی با برخی از اسکناس ها و سکه ها
پول تایلند

پول تایلند

 

 

20 بات
عکس رو : پادشاه راما نهم در لباس فرمانده عالی نیروهای مسلح
عکس پشت : پادشاه رامای هشتم در کنار پل مدرن

پول تایلند

 

 

50 بات
عکس رو : پادشاه راما نهم در لباس فرمانده عالی نیروهای مسلح
عکس پشت : بنای یادبود پادشاه رامای چهارم

پول تایلند

 

 

100 بات
عکس رو : پادشاه راما نهم در لباس فرمانده عالی نیروهای مسلح
عکس پشت : پادشاه راما پنجم در مراسم لغو سنت برده داری

پول تایلند

 

 

500 بات
عکس رو : پادشاه راما نهم در لباس فرمانده عالی نیروهای مسلح
عکس پشت : پادشاه راما سوم

پول تایلند

 

 

1000 بات
عکس رو : پادشاه راما نهم در لباس فرمانده عالی نیروهای مسلح
عکس پشت : پادشاه راما نهم در کنار سد

پول تایلند