مختصری توضیحات در مورد تایلند :

 

قوانین :

قوانین جدید اداره مهاجرت تایلند برای مبارزه با اقامت غیر مجاز خارجیان

 

بنابر قانون جدید اداره مهاجرت تایلند افرادی که بصورت غیرمجاز و بدون ویزا در تایلند به اقامت خودادامه بدهند با توجه به میزان اقامت غیر مجاز خود به شرج و میزان ذیل به کشور تایلند ممنوع الورود خواهند شد
بیش از 90 روز اقامت غیر مجاز – 1 سال ممنوع الورودی به تایلند
بیش از 1 سال اقامت غیر مجاز – 3 سال ممنوع الورودی به تایلند
بیش از 3 سال اقامت غیر مجاز – 5 سال ممنوع الورودی به تایلند
بیش از 5 سال اقامت غیر مجاز – 10 سال ممنوع الورودی به تایلند
در صورت دستگیری توسط پلیس
کمتر از 1 سال اقامت غیر مجاز – 5 سال ممنوع الورودی به تایلند
بیش از 1 سال اقامت غیر مجاز – 10 سال ممنوع الورودی به تایلنداطلاعایه ها

حد اقل =غذا 50 تا 100 بات مسکن 130 تا500 بات .

متوسط =غذا 120 تا 300 بات مسکن ۶۵۰ تا 1000 بات  .

عالی = غذا بالاتر از 300 بات. مکسن بالاتر از 2000 بات .